සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල

කොවිඩ් එන්නත සම්බන්ධයෙන් දැනුම්දීමක්

අවශ්‍ය ඕනෑම අයෙකුට කොවිඩ් මර්දන සයිනොෆාම් එන්නත් රෝහල්වලින් සහ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලවලින් ලබාගත හැකි බව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පවසයි. අවශ්‍ය...