සේවා යෝජක

සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාර මුදල් සම්බන්දව ගැසට්ටුවක්

අවම වශයෙන් සේවා නියුක්තියන් පහළොවක් තම සේවයේ නියුක්තව සිටින සෑම සේවා යෝජකයෙකු විසින් 2023 පෙබරවාරි 01 දින සිට පරිගණක පද්ධතියක්...