සේවා නියුක්තිකයන්

සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාර මුදල් සම්බන්දව ගැසට්ටුවක්

අවම වශයෙන් සේවා නියුක්තියන් පහළොවක් තම සේවයේ නියුක්තව සිටින සෑම සේවා යෝජකයෙකු විසින් 2023 පෙබරවාරි 01 දින සිට පරිගණක පද්ධතියක්...

විදේශ ප්‍රේෂණ මත කිසිදු බදු පැනවීමක් සිදු කර නැත – ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

විදෙස් ගත ශ්‍රී ලාංකිකයින් මෙරටට එවන විදේශ ප්‍රේෂණ මත කිසිදු බදු පැනවීමක් සිදු කර නැති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව...