සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘතියක්

කැනඩාවෙන් ඩො.මි 150ක(රු.කෝටි 6000) සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘතියක්

ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 150ක් හෙවත් රුපියල් කෝටි 6000ක පමණ මහා පරිමාණ ආයෝජනයක් සිදු කර මෙගාවොට් 100ක සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘතියක් ස්ථාපිත...