සුනිල් හඳුන්නෙත්ති

පාර්ලිමේන්තුව තුළ නිදාගන්නා මන්ත්‍රීවරුන් වැඩියෙන්ම ඉන්නේ ලංකාවේ – සුනිල් හඳුන්නෙත්ති

පාර්ලිමේන්තුව තුළ වැඩි වේලාවක් නිදා ගන්නා අය සිටින සභාව ලාංකීය පාර්ලිමේන්තුව බව ජාතික ජන බලවේගයේ මාතර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක සුනිල් හඳුන්නෙත්ති...