සීමා නිර්ණය වාර්තාව

නාමයෝජනා භාරගෙන තිබෙන පළාත් පාලන ඡන්දයට සීමා නිර්ණය වාර්තාවෙන් බලපෑමක් නෑ

“දැනට නාම යෝජයා පත්‍ර භාර ගෙන ඇති පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම මේ වන විට දෙවරක් කල් දමා ඇති අතර එම...