සිගරට්

මත්පැන් වර්ගවල නිෂ්පාදන බද්ද 20%කින් සහ සිගරට්වල දුම්වැටි බදු 20%කින් ඉහළට

දුම්වැටි බද්ද ඇතුළු මත්පැන්, වයින්, බියර් ආදී සියලු වර්ගවල නිෂ්පාදන බද්ද (03)වැනි දා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි 20%කින්...

අරක්කු – සිගරට් – බියර්වලට අපේ රටේ ජනතාව දවසකට කෝටි 97ක් වැය කරනවා..

අරක්කු - සිගරට් - බියර්වලට අපේ රටේ ජනතාව දවසකට කෝටි 97ක් වැය කරනවා - මත්පැන් හා මත්ද්‍රව්‍ය තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය. අපේ...