සායනික මහාචාර්ය

ප්‍රසව හා නාරිවේද වෛද්‍යවරුන් 16 දෙනෙකුට සායනික මහාචාර්ය පදවි

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් 16 දෙනෙකුට බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේ දී අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සුරතින් (26)...