සාමාජිකයින්

ජාතික පොලිස් කොමිසමට නව සාමාජිකයින්

ජාතික පොලිස් කොමිසමට නව සාමාජිකයින් පත්කර තිබේ. ඒ, ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසිනි. ඒ අනුව පොලිස් කොමිසමේ නව සභාපතිවරයා ලෙස...