සාක්කිවල සහතික පිටපත්

පාස්කු ප්‍රහාරයේ සාක්කිවල සහතික පිටපත් නිකුත් නොකිරීමට ලිඛිතව හේතු දක්වන්න දින දෙයි

‘පාස්කු දින’ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය මෙහෙවූයේ යැයි විශ්වාස කරන සහරාන් හෂීම්ගේ බිරිඳ ෆාතිමා හාදියා සහ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ශානි...

You may have missed