ස්වෛරී බැදුම්කර හිමියෙක්

ස්වෛරී බැදුම්කර හිමියෙක් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව නඩු පවරයි

ජුලි මාසයේ 25 වනදා කල් පිරෙන ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනයක ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම්කරවලින් 25%ක ආයෝජනය කර ඇති ඇමරිකානු සමාගමක් මූලික මුදල...