ස්ථාවරය

ත්‍රස්ත විරෝධී පනත සම්බන්ධයෙන් සාධාරණ සමාජයක් සදහා වන ජාතික ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවරය අධිකරණ ඇමතිට

යෝජිත ත්‍රස්ත විරෝධී පනත සම්බන්ධයෙන් සාධාරණ සමාජයක් සදහා වන ජාතික ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවරය හා ඊට අදාළ යෝජනා අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට භාරදීමට කටයුතු...

ජිනීවාහි එකම ස්ථාවරයක සිටීම සඳහා දෙමළ පක්ෂ සාකච්ඡා කරයි

දෙමළ දේශපාලන පක්ෂවල නායකයින් ජිනීවාහි එකම ස්ථාවරයක සිටීම පිළිබඳව නැවත සාකච්ඡා කර තිබේ. රැස්වීමට සහභාගී වූ පක්ෂවල නියෝජිතයින් පැවසුවේ කොළඹ...