සහල් තොගය

පරිභෝජනයට නුසුදුසු සහල් තොගයක් කොළඹ වරායේ

මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු සහල් තොගයක් කොළඹ වරාය පරිශ්‍රයේ සිදු කළ පරීක්ෂාවකදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. මේ වනවිට වෙළඳ...