සහන

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට තවදුරටත් සහන ලබාදීමට සූදානම්න්

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඉහළ සහනදායී අරමුදල් සහ හරිත බැඳුම්කර නිකුතු වෙනුවෙන් සහය දැක්වීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සළකා බලමින් සිටින බව...

සති හයකින් අන්තර්කාලීන සහන අයවැයක් – අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ

සති හයක් ඇතුළත තම රජය අන්තර් කාලීන අයවැයක් ඉදිරිපත් කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි. එම අන්තර්කාලීන අයවැය සහන...

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය අර්බුදයට G7 කණ්ඩායමේ සහන

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය අර්බුදයට සහන ලබා දීමට G7 කණ්ඩායම එකඟවී තිබේ. G7 කණ්ඩායමේ මුදල් අමාත්‍යවරුන් තීරණය කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාව...