සමාගම

ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගමට (IOC) ශ්‍රී ලංකා තුළ නව ඉන්ධන පිරවුම්හල් 96ක්

ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම (IOC) ශ්‍රී ලංකා තුළ නව ඉන්ධන පිරවුම්හල් 96ක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව එම සමාගමේ උසස්...

“ජනාධිපතිතුමා හැසිරෙන්නේ ඇන්ටිජන් ගෙන්වන සමාගමක සේල්ස් රෙප් කෙනෙක් වගේ” – බිමල් රත්නායක

"ජනාධිපතිතුමා හැසිරෙන්නේ ඇන්ටිජන් ගෙන්වන සමාගමක සේල්ස් රෙප් කෙනෙක් වගේ" - බිමල් රත්නායක