සමඟි ජනබල වේගය

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාව තිබෙන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පමණයි – රෝහිණී කවිරත්න

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාව තිබෙන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පමණක් බවත් පාර්ලිමේන්තුව තුළ එය කිසිදු විටෙක නොපවතින බවත් සමඟි ජනබල වේගයේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්...