සනත් ජයසූරිය

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සඳහා තාක්ෂණික උපදේශන කමිටුවක්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සඳහා තාක්ෂණික උපදේශන කමිටුවක් පත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එහි සභාපති ලෙස හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක...