සත්ත්ව ජීවිත

A68a පාවෙන හිම පව්ව දකුණු ජෝර්ජියා දූපතේ ගැටෙයිද? සත්ත්ව ජීවිත අනතුරක් ගැන බිය පළවෙයි

A68a යනුවෙන් ලැයිස්තුගත කරනු ලැබ ඇති ලෝකයේ මෙතෙක් වාර්තා වූ ලොකුම මිදුනු හිම කන්ද දකුණු අත්ලාන්තික් සාගරයේ පිහිටි කුඩා දූපතක්...