සඟ සමුළුව

ජනපති, අගැමැති, ඇතුළු ඇමතිවරු භාවිත කරන VIP වාහන විකුණා ඩොලර් ගේන අනුරගේ සැලැස්ම

ජනපති, අගැමැති, විපක්ෂනායක හා ඇමතිවරුන් භාවිත කරන්නේ ලෝකයේ මිල අධිකම නවීන වාහන බවත් එම වාහන පිටරටට විකුණා ඩොලර් උපයා ගැනීමට...