සංචාරක කර්මාන්තය

18 වංගුව ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ (පැරග්ලයිඩිං) පැරෂුට් අත්දැකිම් ලබා ගැනිම සදහා ව්‍යාපෘතියක්

මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයන්ට විෂ්මිත අත්දැකිමක් ලබාදෙමින් සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය සදහා 18 වංගුව ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. කුරුල්ලෙකු...

නොවැම්බර් මාසයේ දි සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ඇ. ඩො මිලියන 107.5ක ආදායමක්

මෙම වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට නොවැම්බර් මාසය දක්වා වු කාලය තුළ සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 1129.04 උපයා ඇති බව...

වෙරළ තීරය ආශ්‍රිතව අලුතින් සංචාරක ස්ථාන 24ක් හඳුනා ගනී

සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය උදෙසා මෙරට වෙරළ තීරය ආශ්‍රිතව අලුතින් සංචාරක ස්ථාන 24ක් හඳුනා ගත් බව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශය...