සංගම්

ආර්ථික අර්බුදයට හොඳම විසඳුම ආර්ථික යාන්ත්‍රණය පෙරට වඩා වේගවත් කිරීම පමණයි – සංගම් අටක ඒකාබද්ධ නිවේදනය

ජීවිත හා දේපළ විනාශ කෙරෙමින් සමාජීය හා දේශපාලන අර්බුදයක් බවට පත්වන ආර්ථික අර්බුදයට හොඳම විසඳුම ආර්ථික යාන්ත්‍රණය පෙරට වඩා වේගවත්...