ෂානක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම්

උපකාර කිරීමට ඩයස්පෝරා ප්‍රජාව සූදානමි; සියලු පාර්ශ්වවලට පිළිගත හැකි වැඩපිළිවෙළක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් ආණ්ඩුවට සහයෝගය දෙනවා – ෂානක්කියන්

ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට ගොඩ ගැනීම වෙනුවෙන් උපකාර කිරීමට ඩයස්පෝරා ප්‍රජාව සූදානමින් සිටින බවත් ඒ සඳහා මෙරට බලය බෙදීමේ ක්‍රියාවලිය අභිප්‍රේරණයක්...