ශ්‍රී ලංකා ඖෂධ නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය

ශ්‍රී ලංකා ඖෂධ නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට ඉල්ලීමක්

දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදකයින්ගේ ඖෂධ රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව ලබාගෙන වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයට සැපයීමේ ක්‍රමවේදය නතර කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා ඖෂධ...