ශ්‍රී ලංකාවේ රිළවුන්

රිළවුන් 100,000 චීනයේ සත්වෝද්‍යාන සඳහා ලබා දෙන්න ඉල්ලීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ රිළවුන් චීනයේ සත්වෝද්‍යාන සඳහා ලබා දෙන ලෙස චීන නියෝජිතයින් පිරිසක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. මෙම ඉල්ලීම...