වෘත්තීය සමිති

(VIDEO) කෙරවළපිටිය පිටිපස්සේ තනිකරම ඉන්නේ බැසිල් : ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක්

කෙරවළපිටිය පිටිපස්සේ තනිකරම ඉන්නේ බැසිල් ද? වෘත්තීය සමිති නායකයාගෙන් ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක්. සම්පුර්ණ වැඩසටහන මෙතනින් :

වතු කම්කරුවන්ට 1,000ක දෛනික වැටුපක් ලබා දීමට නොහැකි වුවහොත් සියලු ගිවිසුම් වලින් ඉවත්වෙනවා

වතු කම්කරුවන්ට රුපියල් 1,000ක මූලික දෛනික වැටුපක් ලබා දීමට නොහැකි වුවහොත් සියලු වෘත්තීය සමිතිවලට සාමූහික ගිවිසුමෙන් ඉවත් වන ලෙස අවධාරණය...

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවේ අදානි සමාගමට ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් වූ අලුත් තතු

වෘත්තීය සමිති විරෝධයන් කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවේ අදානි සමාගමට ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් වූ කතාබහ දිනෙන් දින අලුත් වෙමින් පවතී. ඒ...