වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය

වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලයේ අවසන් නොකළ ව්‍යාපෘති සඳහා උපදේශනයට දෙකෝටි විසි ලක්ෂයක්

වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලයට වැඩපොළක්, නේවාසිකාගාරයක් සහ ආපන ශාලාවක් ඉදිකිරීම සඳහා උපදේශන ගාස්තු ලෙස රුපියල් දෙකෝටි විසි ලක්ෂයකට වැඩි මුදලක්...

You may have missed