විෂය පථ

අමාත්‍යංශ 04ක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ යටතට! ගැසට් නිවේදනය නිකුත්කරයි!

අමාත්‍යංශ 04ක් සිය භාරයේ තබා ගැනීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව මුදල් ආර්ථික ස්ථායිකරණ හා ජාතික...