විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

දුම්රිය සේවාව අත්‍යාවශ්‍ය සේවයක් බවට පත් කෙරේ.

දුම්රිය අත්‍යවශ්‍ය සේවයක් බවට පත්කරමින් අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ. දුම්රිය වර්ජනය හේතුවෙන් (13) දිනයේ සිට ජනතාවට මුහුණදීමට සිදුවන...

මහජන ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සන්නද්ධ හමුදාව – විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

මහජන ආරක්ෂාව උදෙසා සන්නද්ධ හමුදා සාමාජිකයින් රාජකාරීවල යෙදවීමට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ මහජන ආරක්ෂක පනතින්...

සියලුම සිල්ලර වෙළෙඳ භාණ්ඩවල තොරතුරු 7ක් සටහන් කිරීම අනිවාර්යයි

පාරිභෝගිකයා සිල්ලර මිලට මිලදී ගනු ලබන සියලුම වෙළෙඳ භාණ්ඩවල අවසන් ඒකකය අඩංගු ඇසුරුමේ උපරිම සිල්ලර මිල සහ බර ඇතුළු තොරතුරු...