විශාලතම ආර්ථිකය

වසර 24කට පසු ඩොලරයට සාපේක්ෂව යෙන් මුදල් ඒකකය අවම අගයට

ඇමෙරිකා ඩොලරයට සාපේක්ෂව ජපානයේ යෙන් මුදල් ඒකකය වසර 24කට පසු අවම අගයට පැමිණ තිබෙනවා. ඊයේ දිනයේ දී ඩොලරයට සාපේක්ෂව යෙන්...