විවිධ මත

මැතිවරණ කොමිසම තුළ කිසිදු බෙදීමක් නෑ – මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති

මැතිවරණ කොමිසම තුළ කිසිදු බෙදීමක් නොමැති බවත් පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කළේ සියලුම සාමාජිකයන්ගේ එකඟතාවය මත බවත්...

You may have missed