විරැකියා අනුපාතය

වසර 13කට පසු ඇමෙරිකාවෙ උද්ධමන අනුපාතය ඉහළට

වසර දහතුනකට පසු ඇමෙරිකාවෙන් ඉහළම උද්ධමන අනුපාතය වාර්තා වනවා. වසර දෙකකට ආසන්න කාලයක් කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් මුහුණපා ඇති දැඩි ආර්ථික...

ලංකාවේ කාන්තා – පුරුෂ අසමානතාව වැඩි වෙලා! බංග්ලාදේශය ලංකාවට වඩා ඉස්සරහින්!

කාන්තාවන්ට සහ පුරුෂයින්ට හිමි වන සමාන අවස්ථා අතර පරතරය පිළිබඳ වාර්ෂික වාර්තාවකට අනුව 2006 වසරේ සිට 2021 වන විට, එනම්...