විදේශ විනිමය වෙළඳපොල

ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල (IMF) වාර්තාවට මහ බැංකුවෙන් ප්‍රතිචාර

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව විසින් ප්‍රකාශයක් නිකුත්...