විදේශයන් හි සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන්

දෙසැම්බර් මාසයේ විදේශයන් හි සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් එවන ලද මුදලේ ඉහළ යාමක්

විදේශයන් හි සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඉකුත් දෙසැම්බර් මාසයේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 475.6ක මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවට ඒවා ඇතැයි මහ බැංකුව...

You may have missed