විදෙස් සංචිත

ඩොලරය වෙනුවට ඉන්දියානු රුපියල් භාවිත කිරීමට රුසියාවට, ශ්‍රී ලංකාවට සහ මොරිෂියස් රාජ්‍යයන්ට අවස්ථාව

ඉන්දියානු රුපියල් මුදල් ඒකකයෙන් ගණුදෙනු කිරීම සඳහා රුසියාව වෙනුවෙන් වොස්ට්‍රෝ ගිණුම් 12ක්ද ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ගිණුම් 5 ක්ද මොරිෂියස් වෙනුවෙන්...

You may have missed