විදුලි සහ ජල බිල්පත්

තැපැල් කාර්යාලවලින් විදුලි-ජල බිල්පත් ගෙවීමේ ගාස්තුවත් ඉහළට

තැපැල් කාර්යාලවලින් විදුලි සහ ජල බිල්පත් ගෙවීමේදී අය කරන සේවා ගාස්තුව රුපියල් 20ක් දක්වා ඉහළ දමා තිබේ. තැපැල් කාර්යාලවලින් විදුලි...