විදුලි බල සැපයුම

විදුලිබල මන්ඩලයට ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව නඩු පැවරීමට තීරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ විධානය ක්‍රියාත්මක කිරීම පැහැර හැරීම සහ ඊට අගෞරව වන පරිදි අපහාස කිරීමේ වරදට අදාළ...

නැවතත් සෞඛ්‍ය, ඛනිජ තෙල් සහ විදුලිය අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට නියම කරමින් ගැසට් නිවේදනයක්

සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය පවත්වා ගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය විදුලි බල සැපයුම හා ඊට අදාළ සියලු සේවා, ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදනය හා...

විදුලි බල සැපයුම අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් වෙයි

විදුලි බල සැපයුම අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබ...