විදුලිය

අප්‍රේල් අවසන් වනවිට උමාඔය විදුලිබල ව්‍යාපෘතියෙන් මෙගාවොට් 120ක් ජාතික පද්ධතියට

උමාඔය විදුලිබල ව්‍යාපෘතියෙන් මෙගාවොට් 120ක් ජාතික පද්ධතියට එකතු කරන බවත් ෆරාබ් ඉදිකිරීම් හා ඉංජිනේරු සමාගම ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘතිය ලබන අප්‍රේල්...

නොරොච්චෝලේත් බිඳ වැටී ඇති තත්ත්වයක විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන්න – විදුලිබල මණ්ඩලය

නොරොච්චෝලේත් බිඳ වැටී ඇති තත්ත්වයක විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන ලෙස ජනතාවට අවධාරණය කෙරෙනවා. (03) දිනයේ නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ බිද වැටීමෙන් මෙගාවොට්...

ජල විදුලි බලාගාර ආශි්‍රත ජලාශයන්හි ජල මට්ටම ඉතා අවම මට්ටමක

දිවයිනට බලපා ඇති අධික වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් ජල විදුලි බලාගාර ආශි්‍රත ජලාශයන්හි ජල මට්ටම මේ වනවිට ඉතා අවම මට්ටමකට...