විගණන වාර්තාව

ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවේ සේවකයන්ට අනුමැතියකින් තොරව රු ලක්ෂ 470ක් දිරිදීමනා ගෙවලා

ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවේ සේවකයන්ට 2020 වර්ෂයේදී සහ පසුගිය වර්ෂ හයකදී මහාභාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතියකින් තොරව දිරිදීමනා වශයෙන් රුපියල් කෝටි 47කට...

මුහුදු වැලි පැකට් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියකින් රු. ලක්ෂ 500ක විශාල පාඩුවක්

මුහුදු වැලි සෝදා පැකට් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව පරිපාලිත සමාගමකට 2019 වර්ෂයේදී දුන් රුපියල් කෝටි...