වැටුප

ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවක් උපයන වැටුප පහත් මට්ටමක

ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවක් පැයකට උපයන වැටුප එම කාර්යයේම නිරතවන පුරුෂයකු උපයන වැටුපට සාපේක්ෂව සියයට 27 කින් අඩු බව ශ්‍රී ලංකාවේ...

බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති බොරිස් ජොන්සන් ඉල්ලා අස්වෙනවාද?

බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති බොරිස් ජොන්සන් ලබන වසරේ තම තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වීමට සැලසුම් කර ඇති බවට, එරට මාධ්‍ය විසින් නිකුත් කර ඇති...