වැටුප

බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති බොරිස් ජොන්සන් ඉල්ලා අස්වෙනවාද?

බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති බොරිස් ජොන්සන් ලබන වසරේ තම තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වීමට සැලසුම් කර ඇති බවට, එරට මාධ්‍ය විසින් නිකුත් කර ඇති...