වාහන ආනයනය

වාහන ආනයනය අත්හිවීමෙන් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායමෙන් 50%ක අහිමිවීමක්

වාහන ආනයනය අත්හිටුවා තිබීම නිසා නව වාහන ලියාපදිංචියෙන් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබුණු විශාල ආදායමක් අහිමිවී ඇති බවත් එය එම...

ඩොලර් එවන විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට ආණ්ඩුවෙන් සහන රැසක්

ශ්‍රී ලංකාවට අමෙරිකානු ඩොලර් එවන විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට වාහන ආනයනය සඳහා අවසර පත්‍රයක් ලබා දීමට යෝජනාවක් ආමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බව...

You may have missed