වානිජ බැංකු

එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල තවත් අතිප්‍රමාණය වෙයි

(17)වැනි දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු....

ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව ණය සඳහා පොලිය හිටිහැටියේ ඉහළ දමයි

ගුරුවරුන් ඇතුළු රාජ්‍ය සේවකයන් ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවෙන් ලබාගෙන ඇති ණය සඳහා පොලිය හිටිහැටියේ ඉහළ නංවා ඇතැයි වාර්තා වේ. වානිජ බැංකුවල...

බලපත්‍රලාභී සියලු වානිජ බැංකු වෙත මහ බැංකුවෙන් දැනුම්දීමක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දේශීය මෙහෙයුම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් බලපත්‍රලාභී සියලු වානිජ බැංකු වෙත දැනුම්දීමක් කර ඇත. මෙම දැනුම්දීමට අනුව...