වලංගු කාලය

ඉන්දීය ඩොලර් බිලියන 1හි ණය පහසුකමෙහි වලංගු කාලය තවත් වසරකින් දීර්ඝ කරයි

ඉන්දියාව විසින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබා දුන් ඩොලර් බිලියන 1ක ණය පහසුකම (credit line) සඳහා වලංගු කාලසීමාව තවත් වසරකින් දීර්ඝ...

තාවකාලික රියැදුරු බලපත්‍ර ගැන මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දැනුම් දීමක්

මාස 6ක කාලයක් සඳහා නිකුත් කර ඇති තාවකාලික රියැදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලය වසරක් දක්වා දීර්ඝ කිරීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව...

උප්පැන්න, විවාහ හා මරණ සහතික පිටපත්වල මාස හයක කාලසීමාව ඉවතට

උප්පැන්න විවාහ හා මරණ ලේඛනවල සහතික පිටපත් මාස හයක කාලසීමාවකින් පසුව අවලංගු නොවන බව රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා. එය...