ලොව විශාලතම

ලොව විශාලතම නිල් මැණික (Blue Sapphire)”ආසියාවේ රැජිණ”හෙවත් “Queen of Asia” ලෙස නම් කරයි

ලොව විශාලතම ස්වභාවික තනි නිල් මැණික (Blue Sapphire) මෙරටින් හමු වූ බව ජාතික ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය පවසයි. එම අධිකාරිය සඳහන් කළේ,...