ලීනියන් පදක්කම

ස්වාභාවික විද්‍යා පිළිබඳ නොබෙල් ත්‍යාගය ලෙස පිළිගැනීමක් සහිත “ලීනියන් පදක්කම” ආචාර්ය රොහාන් පෙතියාගොඩ මහතාට

ස්වාභාවික විද්‍යා පිළිබඳ නොබෙල් ත්‍යාගය ලෙස ඉහළ පිළිගැනීමක් සහිත ‘ලීනියන් පදක්කම’ මෙවර ශ්‍රී ලාංකික පර්යේෂකයෙකු සහ උද්භිද සහ සත්ව විද්‍යාඥයෙකු...