ලිබියානු

(Video) බඩු මිල ඉහලයාම හා විදුලි කප්පාදුවට එරෙහිව ලිබියානු ජනතාව පාර්ලිමේන්තුව ගිනි තබයි

ලිබියා වේ ටොබෘෘක් නගරයේ පිහිටි පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ලට ගිනි තබා ඇත. ඒ අඛණ්ඩ විදුලි කප්පාදුව සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල පාලනයෙන් තොරව...