ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල

දූෂණ විරෝධී පනත අතීතයට බලපාන ලෙස සකස් කළ යුතුයි – ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල

දූෂණ විරෝධී පනත ආපස්සට බලපාන නීතියක් ලෙස සකස් කළ යුතුයැයි පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසීය. මේ...

රජය IMF සමග ඇතිකරගත් ගිවිසුම පෙන්වන්න – විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක

රජය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ඇතිකරගත් ගිවිසුම සංවෙිදී තැන් ඇතැයි කියමින් සඟවන්නේ ඇයි දැයි විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා...

“ගෝඨා ගෝ ගම”ට පහරදීම ගැන පාර්ලිමේන්තු විවාදයක්

අරගලකරුවන් කොළඹ ගෝල්ෆේස් "ගෝඨා ගෝ ගම" අරගල භූමියෙන් ඉවත් කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්වූ විවාදයක් පාර්ලිමේන්තුවේදී(27) පැවැත්වීමට නියමිතය. ඒ සම්බන්ධයෙන් විවාද කිරීම...