ලංසුවක්

රු. මි. 120,000ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීමේ වෙන්දේසියක්

රුපියල් මිලියන 120,000ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීමේ වෙන්දේසියක් සිදු කිරීමට මහ බැංකුව තීරණය කර තිබෙනවා. මිලියන 40,000ක් වූ දින 364ක,...