ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව

ඉන්ධන වෙළඳපොළට පිවිසෙන විදේශීය සමාගම් 3ට අඩුවෙන් ඉන්ධන අලෙවි කිරීමට අවසර

ශ්‍රී ලංකාවේ සිල්ලර ඉන්ධන වෙළඳපොළට පිවිසෙන විදේශීය සමාගම් තුනට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ අනුමත මිලට වඩා අඩුවෙන් ඉන්ධන අලෙවි...

ඉන්ධන පිරවුම්හල් 40ක ඉන්ධන අළෙවිය තහනම්; සියලු පිරවුම්හල් 50%ක ඉන්ධන තොග පවත්වාගෙන යා යුතුයි

Q.R.කේතයට පටහැනිව දිගින් දිගටම ඉන්ධන අළෙවිය කළ ඉන්ධන පිරවුම්හල් 40ක ඉන්ධන අළෙවිය තහනම් කළ බවත් සියලුම ඉන්ධන පිරවුම්හල් ඉන්ධන ටැංකි...