ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව

ඩීසල් අලෙවිය 50%; පෙට්‍රල් අලෙවිය 30% සහ භූමිතෙල් අලෙවිය 70% අඩු වෙලා

ඩීසල් අලෙවිය සියයට 50කින් අඩු වී ඇති බවත් පෙට්‍රල් අලෙවිය සියයට 30කින් සිදුවී ඇති බවත් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව...

අප්‍රේල් මාසය දක්වා ප්‍රමාණවත් බොරතෙල් තොග පවතිනවා – ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව

අප්‍රේල් මාසය වන තුරු තමන් සතුව ප්‍රමාණවත් බොරතෙල් තොග පවතින බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසයි. එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙකු...

“Eco Tablet” ඉන්ධන සංකලන පෙත්ත ගැන ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

ඉකෝ ටැබ්ලට් නමැති ඉන්ධනවලට සංකලනය කරන පෙත්තක් සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය සහ විද්‍යුත් මාධ්‍ය හරහා ප්‍රචාරය වූ පුවත ගැන ලංකා ඛනිජ...