රෝහිනී කවිරත්න

ආර්.සම්පන්දන් මහතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි

ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් පොලිටකිස් ආයතනය වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන සම්මාන උත්සවයේදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ සංහිඳියාව යන විෂයයන්ට අදාලව කැපවූ විශිෂ්ඨ දේශපාලන චරිත ඇගයීම...