රැපිට් ඇන්ටිජන් කට්ටල

රැපිඩ් ඇන්ටිජන් කට්ටල ලක්ෂය පරිත්‍යාගයක්, ටෙන්ඩර් පටිපාටිය උල්ලංඝන චෝදනා චන්න ජයසුමන ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ පරිත්‍යාගයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ කට්ටල 100,000ක් ලැබී ඇති හෙයින් මේ වන තෙක් එම කට්ටල...